Regulamin cmentarza parafialnego w Krośnicy

Cmentarz jest świętym miejscem grzebania i spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością, dlatego kościół otacza go szczególną opieką. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

"Cmentarz to miejsce święte na którym spoczywają w grobach doczesne szczątki naszych krewnych zmarłych. To chyba jedyne miejsce które skłania każdego człowieka do refleksji nad własnym życiem, a wierzących nad własnym zbawieniem. To dobry zwyczaj by właśnie tu na cmentarzu szukać uspokojenia i wytchnienia w zawierusze tego świata w codzienności zajęć. Obowiązkiem wszystkich, którzy tak traktują to wyjątkowe miejsce, jest troska o czystość i estetykę cmentarza”.

Cmentarz Parafialny Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Kluszkowcach przy kościele w Krośnicy jest cmentarzem katolickim działającym w oparciu o przepisy prawa kanonicznego, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 roku (Dz. Ust. Nr 47, poz. 298 z późniejszymi zmianami), oraz ustawy konkordatowej z dnia 28 lipca 1998 roku (Dz. Ust. Nr 51, poz. 318) i ustaloną praktyką cmentarną w zakresie uprawnień do chowania i grobów.

Celem zapewnienia należnej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. 2 i art. 45 i ustawy z dnia  17 maja 1989 r. o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rz. Pol. (Dz. U. Nr 29, poz. 1542 z późn. zm.) stanowi się co następuje.

1. ADMINISTRACJA CMENTARZA

§1
 1. Katolicki Cmentarz Parafialny, zwany dalej Cmentarzem, jest własnością Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Kluszkowcach, zwanej dalej Parafią.
§2
 1. Zarząd nad Cmentarzem sprawuje Rada Kościelna w Krośnicy zwana dalej Radą Kościelną z ks. Proboszczem tej Parafii na czele.
§3
 1. Zarządcą – Administratorem cmentarza jest ks. Proboszcz tej Parafii w porozumieniu z Radą Kościelną, a bezpośrednio w ich imieniu Grabarz .
 2. Wszelkie sprawy związane z administrowaniem cmentarzem załatwiane są w Kancelarii Parafialnej w godzinach jej urzędowania, zaś dotyczące pogrzebu w dowolnym czasie. Dotyczy to spraw związanych z pogrzebem, budową nowego pomnika lub jego przebudową – remontem, wyglądem otoczenia grobu, ekshumacją zwłok i likwidacją grobu oraz składaniem ofiar na utrzymanie cmentarza. Godziny urzędowania są zamieszczone przy wejściu na Cmentarz oraz na stronie internetowej parafii: parafiakluszkowce.pl
§4

Na cmentarzu w wyznaczonych miejscach grzebalnych można pochować zmarłych:

 1. parafian,
 2. inne osoby z poza parafii, które mają na cmentarzu parafialnym rodzinny grób,
 3. prawo do pochówku na jego terenie mają również zmarli innych wyznań lub niewierzący mieszkający na terenie parafii przy zastosowaniu zasad niniejszego regulaminu.
 4. osoby z poza parafii za zgodą Zarządcy cmentarza
  • w stosunku do takiej osoby może być zatwierdzona opłata za miejsce ustalona przez Zarządcę cmentarza
§5

Do obowiązków i praw wyznaczonego Grabarza należy:

 1. Kopanie grobu i ułożenie mogiły.
 2. Traktowanie z szacunkiem i poszanowaniem szczątków ludzkich.
 3. Doprowadzenie do właściwego wyglądu otoczenia wokół mogiły.
 4. Ułożenie wieńców po ceremonii pogrzebowej.
 5. Nadzór nad prowadzonymi pracami budowlanymi i remontowymi na terenie cmentarza.
 6. Wykaszanie alei cmentarza i utrzymanie porządku przy ogrodzeniu cmentarza.
 7. Dbałość o utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu a zwłaszcza przy kontenerach.
 8. Otwieranie wjazdu na teren cmentarza w celu przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej oraz sprawdzanie dokumentów potwierdzających zgodę administratora na prowadzenie prac.
 9. Nadzór nad zgodnością wykonania z zatwierdzonym projektem (zachowanie wielkości grobowców, odległości od grobów sąsiednich, szerokości alejek).
 10. Zgłaszanie ks. Proboszczowi wszelkich nieprawidłowości występujących w trakcie prowadzenia  prac budowlano-remontowych oraz innych zdarzeń.
 11. Wykonywanie innych poleceń ustalonych przez ks. Proboszcza lub Radę Parafialną.
§6

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. nagrobku – należy przez to rozumieć usypaną ziemię w postaci pagórka nad grobem (grobla) lub konstrukcję w formie obramowania z płytą poziomą lub bez, tablicy, pomnika lub innej budowli o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu (nagrobek);
 2. dysponencie grobu – należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do podjęcia decyzji pochówku w danym grobie;
 3. pochówku – należy przez to rozumieć ceremonię złożenia do grobu trumny ze zwłokami lub urny.
§7
 1. Przez usługi pogrzebowe rozumie się transport zwłok z miejsca zgonu do miejsca przechowywania, przewóz zwłok w kraju i zagranicą, przechowywanie zwłok do dnia pogrzebu, transport zwłok z miejsca przechowywania do Kościoła, sprzedaż akcesoriów pogrzebowych.
 2. Pozostałe czynności związane z pogrzebem mają charakter religijny i stanowią posługę duszpasterską.
 3. Przez usługi grabarskie rozumie się wykonywanie wszelkich czynności związanych z kopaniem, murowaniem, otwieraniem i zamykaniem grobów lub nisz oraz związanych z obniżaniem szczątek osób spoczywających lub wydobyciem szczątek dla celów ekshumacji.
 4. Przez usługi kamieniarskie rozumie się wykonywanie wszelkich czynności związanych z budową, montażem, demontażem lub naprawą nagrobka.
§8

Wyznaczeni przez administratora przedstawiciel Rady Kościelnej mają prawo do:

 1. Kontroli zgodności wykonania prac z projektem:
  • w razie stwierdzenia niezgodności ostrzeżenia wykonawcy o możliwości wstrzymania prac;
  • zgłoszenia niezgodności do administratora celem podjęcia odpowiednich kroków administracyjnych włącznie z wstrzymaniem robót i rozbiórką niezgodnych elementów na koszt wykonawcy;
 2. Pilnowania przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu na terenie cmentarza;
 3. Wyznaczenia bieżącego miejsca pochówku zgodnie z kolejnością usytuowania i planem zagospodarowania cmentarza.

POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

2. CZAS OTWARCIA CMENTARZA

§9
 1. Cmentarz jest dostępny (otwarty) codziennie od rana (świtu) do zmroku.
 2. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia.
 3. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego Zmarłym oraz do dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i na terenie całego cmentarza oraz stosowania się do Regulaminu Cmentarza.
 4. Osoby odwiedzające  cmentarz  prosi się  o  ubiór  stosowny  dla  powagi  miejsca i  zachowanie odpowiadające jego godności.

3. POGRZEBY

§10
 1. Sprawy związane z pochówkiem zmarłych oraz innymi czynnościami wykonywanymi na cmentarzu należy zgłosić w Kancelarii Parafialnej.
 2. Czas pogrzebu uzgadnia się z ks. Proboszczem Parafii.
 3. Zgłoszenie pogrzebu i przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu wymaganych dokumentów, w tym:
  • oryginał aktu zgonu (do wglądu),
  • karta zgonu potwierdzona przez USC lub tłumaczenie aktu zgonu, gdy wystawiono go w innym państwie,
  • złożeniu w Kancelarii Parafialnej oryginału protokołu spopielenia (do wglądu),
  • zezwolenie prokuratora w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo.
  • oświadczenia potwierdzającego prawo do dysponowania miejscem.
 4. W przypadku osoby zmarłej za granicami kraju wszelkie dokumenty niezbędne do dokonania pochówku muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 5. Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7.12.2001 r. § 6 pkt 1).
 6. Przed pogrzebem należy także ustalić miejsce pochówku z ks. Proboszczem lub w jego imieniu Grabarzem.
 7. Istnieje możliwość pochowania zmarłego w miejscu istniejącego grobu, jeśli grób należy do rodziny i upłynęło 20 lat od pochówku. Należy także ustalić z ks. Proboszczem sprawę rozebrania nagrobka albo likwidacji nagrobka i usunąć go na własny koszt lub przez firmę kamieniarską, z którą rodzina ustali taką pracę. Dotyczy to także pomników podwójnych, gdzie jedno miejsce jest zarezerwowane dla zmarłego.
 8. Miejsce grzebania, rodzaj grobu uzgadnia się z ks. Proboszczem Parafii lub wyznaczonym przedstawicielem Rady Parafialnej lub Grabarzem, który dokonuje wykopu, otwarcia grobu lub wskazuje właściwy grób stały (na nowym cmentarzu). Do jego obowiązków należy także zapewnienie dojścia do miejsca pochówku zasypanie/zamknięcie grobu i uporządkowanie miejsca wokół grobu. Za swoją pracę Grabarz pobiera ustaloną opłatę według swojego cennika usług.
 9. Grabarz wykonujący usługę pogrzebową lub inne prace na cmentarzu zobowiązany jest do pozostawienia miejsca pochówku i jego okolic w należytym stanie.

4. UZGODNIENIA Z ADMINISTRATOREM CMENTARZA

§11

Na niżej wymienione usługi, prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę Zarządcy:

 1. pogrzeb;
 2. ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich bądź przeniesienie do innego grobu, po przedstawieniu koniecznych zezwoleń; (Ekshumacja jest możliwa w przepisanym prawem czasie po przedstawieniu administratorowi decyzji kompetentnych organów: Inspektor Sanitarny, Prokuratura, Sąd).
 3. budowa nowego pomnika, grobowca (pieczary), katakumby, piwniczki;
 4. remont pomnika np. remont kamienia na pomniku, naprawa, bądź wymiana płyty, tablicy,
 5. budowę chodnika, układanie kostki, posadowienie ławki, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie (zabrania się dokonywania nasadzeń drzew i krzewów przy pomnikach oraz na całym terenie cmentarza);
 6. Wszelkich innych prac mających wpływ na stan gruntu wokół pomnika jego wymiary, instalowania elementów infrastruktury mogących mieć wpływ na naruszenie szerokości ciągów komunikacyjnych pomiędzy grobami lub naruszających otoczenie grobów sąsiadujących.
 7. Na grobach można ustawiać nagrobki po uprzednim zezwoleniu administratora. Aby uzyskać zgodę, należy przedstawić projekt (szkic) nagrobka. Projekt przygotowuje wykonawca i winien on zawierać wymiary, kształt, treść zamieszczonych napisów.
 8. Kamieniarz ma prawo wykonywać na cmentarzu swoje prace tylko wtedy, gdy posiada aktualne zezwolenie administratora. Do wykonania pomnika systemem gospodarczym trzeba mieć podobną zgodę.
 9. Prace przy nagrobku (obramowaniu) itp. należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Inwestor dba też o uprzątnięcie miejsca po wykonaniu pracy.

5. GROBY

§12

Na cmentarzu  mogą  znajdować  się groby  ziemne,  groby  murowane,  groby Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań jakie  muszą  spełniać  cmentarze,  groby  i  inne  miejsca  pochówku  zwłok i szczątków:

 1. Grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje wydobytą z tego grobu ziemią;
 2. Grób murowany stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się  trumnę  ze  zwłokami  lub  urnę,  nad  którymi  wykonane  jest  sklepienie w poziomie (obok siebie);
 3. Grób rodzinny stanowi grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn;
 4. Miejsce grzebalne to miejsce wyznaczone przez Zarządcę cmentarza do urządzenia grobu.
 5. Grób nie może być użyty do ponownego pochówku przed upływem 20 lat.
 6. Na cmentarzu urządza się:
  • groby ziemne jednomiejscowe w kierunku pionowym,
  • groby ziemne dwumiejscowe w kierunku pionowym,
  • groby ziemne dziecięce,
  • groby ziemne urnowe; szczegóły podaje § 14.
 7. Wyznaczenie bieżącego miejsca pochówku zgodnie z kolejnością usytuowania i planem zagospodarowania cmentarza. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz zachowaniem jego wymiarów.
 8. Na cmentarzu istnieje możliwość rezerwacji miejsca pod grób według kolejności chowania pod warunkiem, że realizowane zostaną stosownie zapisy niniejszego regulaminu.
§13

Najpóźniej 6 miesięcy po pogrzebie, grób winien być godnie uporządkowany, obsadzony i przez cały czas utrzymany w odpowiednim porządku.

§14

Na cmentarzu dopuszczalne jest również umieszczanie urn z prochami zmarłych. Miejsce umieszczenia urny ustalane jest każdorazowo z ks. Proboszczem Parafii, przy czym obowiązują następujące zasady:

 1. Urna może być umieszczona w kolejnej wolnej parceli w części cmentarza przeznaczonej na pochówek w urnach.
 2. Urna może być umieszczona w istniejącym grobie należącym do rodziny, pod warunkiem, że zagwarantowana jest opieka nad tym grobem.
 3. Nie ma możliwości umieszczania urn z prochami zmarłego w miejscach wolnych pomiędzy grobami tradycyjnymi.
§15
 1. Wszelkie prace ziemne, murarskie, budowlane i kamieniarskie wymagają uzyskania zgody Administratora Cmentarza.
 2. Prawo do tworzenia nowych grobów ziemnych, wymurowania grobów murowanych oraz przekwalifikowania grobów ziemnych na murowane posiada Administrator cmentarza.
 3. Zezwala się na wykup-rezerwacji miejsca pod grób (np. murowanych) przez parafian dla celów przyszłego pochówku, jednak zabroniona jest dalsza odsprzedaż grobu. W razie rezygnacji wykupiony grobowiec należy przekazać do dyspozycji administratora.
 4. Wykup grobowca dla osób postronnych możliwy jest za akceptacja Rady Parafialnej i zgodą Administratora, po wniesieniu odpowiedniej kwoty ofiary darowizny na rzecz parafii.

6. MIEJSCE POCHÓWKU I PRAWO DO GROBU

§16
 1. Powtórne zajęcie miejsca, gdzie wcześniej pochowano innego zmarłego, nie jest możliwe przed upływem 20 lat od daty pochówku.
 2. Istnieje możliwość rezerwacji miejsca pochówku. Uzgodnień w tej sprawie dokonuje się z zarządcą cmentarza.
 3. Pochówek osoby do istniejącego grobu uzgadnia się z administratorem cmentarza.
 4. Prawo do grobu oznacza prawo do terenu o wymiarach zgodnie z § 12, pkt 10. Inny wymiar grobu należy uzgodnić z Zarządcą i ks. Proboszczem. Z wydzielonego terenu należy pozostawić przejście minimum 50 cm z każdej strony.
§17
 1. Osoba podejmująca czynności w zakresie dysponowania grobem winna udokumentować swoje prawo poprzez przedłożenie niezbędnych dokumentów i oświadczeń.
 2. Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów oraz decyzjami dysponenta naruszającymi dobra osobiste innych osób ponosi dysponent.
 3. W przypadku braku dysponenta decyzje dotyczące grobu podejmuje Zarządca Cmentarza.
 4. Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem i Zarządca oraz Administrator nie mają żadnego kontaktu z rodziną, to można go użyć do ponownych pochówków. Szczątki osób zmarłych z takiego grobu są składane pod nowo wybudowany grobowiec.
 5. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.
 6. Szczątki zwłok wydobyte przy kopaniu grobu będą chowane w tym samym miejscu, w którym zostały znalezione.
 7. Groby zabytkowe oraz uznane za groby o wartości historycznej nie będą likwidowane.
 8. Groby oraz place pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
 9. W przypadku zrzeczenia się praw do grobu lub placu, Zarządca Cmentarza podejmuje decyzję o dalszym przeznaczeniu grobu lub placu.
 10. Do dysponowania wolnym miejscem uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego Dysponenta  według podanej kolejności:
  • pozostały małżonek/ka/,
  • krewni zstępni /dzieci, wnuki, itd./,
  • krewni wstępni /rodzice, dziadkowie, itd./,
  • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
 11. Z wyżej wymienionych osób według podanej kolejności ustala się tylko jedną osobę, która będzie dysponować prawem do grobu.
 12. Posiadanie prawa o którym umowa w § 16 pkt. 4, nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienionym w tym ustępie.
 13. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób z pominięciem kolejności wymienionej powyżej.
 14. Prawo do grobu nie podlega przepisom o dziedziczeniu.
 15. Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego winna być uzgodniona z Zarządcą oraz Administratorem Cmentarza.

7. POMNIKI

§18
 1. Postawienie pomnika, obmurowań, a także remont pomnika lub jego wymianę należy zgłaszać w Kancelarii Parafialnej z krótkim opisem jego wyglądu i otoczenia (kostka, płyty, kamienie itp.), a termin ustalić z Administratorem cmentarza lub osobą do tego wyznaczoną z Rady Parafialnej.
 2. Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, tj. posiadać umieszczoną w czytelnym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą jej zgonu.
 3. Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni dopuszczonych w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego).
 4. Za jakiekolwiek szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika odpowiedzialna jest rodzina opiekująca się grobem.
 5. Pomniki nagrobne nie powinny utrudniać dostępu do innych (sąsiednich) grobów.
 6. Wszelkie prace budowlane mogą być wykonane tylko przez dysponenta grobu albo upoważnione przez niego podmioty firmy zewnętrzne np. zakład kamieniarski.
 7. Zabrania się rozbierania części elementów ogrodzenia wokół cmentarza oraz wjazdu na teren cmentarza przez firmy np. zakłady kamieniarskie wykonujące prace budowlane - remontowe przy nagrobkach w celu ułatwienia wykonywania prac.
 8. Zabrania się wyrzucania gruzu i kamieni po robotach kamieniarsko-budowlanych do kontenerów na cmentarzu lub bezpośrednio w ich sąsiedztwie. Materiał ten należy na własny koszt wywieźć z cmentarza.
 9. Wykonawca robót zobowiązany jest do naprawienia szkód powstałych w wyniku wykonywanych prac.
 10. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi. Prace na cmentarzu nie mogą być prowadzone w niedzielę, święta kościelne i państwowe.
 11. Zabrania się przygotowywania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na alejkach cmentarnych oraz innych terenach cmentarnych bez należytego zabezpieczenia folią lub plandeką.
 12. Nadmiar ziemi, gruzu oraz inne zanieczyszczenia pochodzące z prac budowlanych muszą być usunięte poza teren Cmentarza przez osobę lub firmę wykonującą roboty na jej koszt.
 13. Zabrania się wyrzucania gruzu i odpadów (opakowań) po robotach budowlanych do pojemników ustawionych przy Cmentarzu.

8. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

§19
 1. Za porządek na grobie i w jego okolicy odpowiada rodzina zmarłego lub inna osoba, która podjęła się obowiązku opieki nad mogiłą. Rodzina zmarłego jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych. Wszelkie śmieci, pozostałości po wieńcach, kwiatach, zniczach winny być niezwłocznie usuwane z grobów przez jego użytkowników i składane na miejscu do tego przeznaczonym.
 2. Przebywając na cmentarzu, należy zachowywać się godnie i poważnie, stosownie do religijnego charakteru miejsca. Należy szanować atmosferę modlitwy innych i nikomu nie przeszkadzać. Małe dzieci mogą przebywać na cmentarzu tylko pod opieką dorosłych.
 3. Zabrania się sadzenia drzewek i krzewów obok nagrobków.
 4. Zabrania się zabierania z obcych nagrobków zniczy i kwiatów.
 5. Zabronione jest wyrzucanie śmieci na inne, nawet zaniedbane groby lub umieszczenie ich w jakimkolwiek innym miejscu. Śmieci (zwiędłe kwiaty, wieńce i inne zanieczyszczenia) powstałe w wyniku pielęgnacji grobów, należy wynosić wyłącznie do wyznaczonego miejsca lub specjalnych pojemników.
 6. Śmieci i odpady cmentarne (np. znicze, wkłady, doniczki) uprasza się o usuwanie śmieci we własnym zakresie lub składować tylko w wyznaczonym na ten cel miejscu do właściwych pojemników.
 7. Uprasza się o nie wyrzucanie śmieci obok pojemników. Zachowanie czystości i dbałość o estetykę wokół cmentarza świadczy o wrażliwości i poziomie moralnym osób odwiedzających cmentarz parafialny.
 8. Cmentarz wyposażony jest w punkt czerpania wody. Woda z ujęcia na trenie Cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do celów gospodarczych. Woda, która pozostaje do dyspozycji osób opiekujących się grobami, winna być używana w sposób umiarkowany i oszczędny. Każdy korzystający winien zostawić zawsze miejsce poboru wody w stanie uporządkowanym.
 9. Drzewa i zieleń znajdujące się na terenie cmentarza objęte są prawem państwowym. Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed zniszczeniem. Sadzenie drzew i krzewów może nastąpić tylko za zgodą Administratora.
 10. Umieszczanie w alejkach ławek, wykonywanie podestów przy grobie może się odbywać tylko za zgodą Administratora.
 11. Po terenie cmentarza nie wolno poruszać się pojazdami mechanicznymi (samochody, motory, motorowery, rowery oraz innym sprzętem sportowo-rekreacyjnym itp.).
 12. Wprowadzanie psów oraz innych zwierząt na teren cmentarza oraz dokarmiania zwierząt jest zabronione.
 13. Zabrania się słuchania radia lub muzyki odbieranej poprzez urządzenia techniczne.
 14. Prowadzenie głośnych rozmów, które mogłyby przeszkadzać innym odwiedzającym jest zabronione.
 15. Na terenie cmentarza oraz w jego najbliższym sąsiedztwie zabronione jest sprzedawanie oraz spożywanie napojów alkoholowych, palenia tytoniu i zażywania środków odurzających.
 16. Zabrania się przebywania na terenie w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
 17. Zabronione jest umieszczanie reklam na bramie, furtce i ogrodzeniu cmentarza oraz prowadzenia jakichkolwiek działań reklamowych i marketingowych.
 18. Prowadzenia działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej naruszających powagę tego miejsca.

9. OFIARY NA UTRZYMANIE CMENTARZA

§20
 1. Cmentarz jest instytucją samofinansującą się. Fundusze na jego właściwe utrzymanie pochodzą wyłącznie ze składanych ofiar. W celu sprawnego funkcjonowania cmentarza Zarządca organizuje zbiórkę finansową w dniu Wszystkich Świętych.

10. EKSHUMACJA

§21
 1. Ekshumacja zwłok lub szczątków zmarłego może być dokonywana:
 2. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, za zezwoleniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w ustawowym terminie tj. od 16 października do 15 kwietnia we wczesnych godzinach rannych,
 3. na zarządzenie Prokuratora lub Sądu.
 4. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed upływem 2 lat od dnia zgonu (nie dotyczy ekshumacji zleconych przez Prokuratora lub Sąd).
 5. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza.

11. LIKWIDACJA GROBU

§22
 1. Likwidacja grobów i pomników jest dozwolona za zgodą dysponenta grobu, po uprzednim zgłoszeniu zamiaru w Kancelarii Parafialnej, gdzie podpisany zostanie odpowiedni protokół.
 2. Pozostałe po likwidacji elementy pomnika z cmentarza usuwane są przez rodzinę lub firmę, która została wyznaczona do tej pracy przez rodzinę.
 3. Miejsce po likwidacji nagrobka należy pozostawić uprzątnięte i wyrównane do poziomu ziemi.
 4. W przypadku podjęcia zamiaru likwidacji grobu przez parafię, działanie takie zostanie poprzedzone umieszczeniem informacji na grobie, co najmniej rok przed planowanym terminem likwidacji.
 5. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół, który przechowywany jest u Administratora cmentarza.

12. SZKODY NA TERENIE CMENTARZA

§23
 1. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody nagrobków powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży, aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
 2. O wszelkich kradzieżach, niszczeniu i uszkodzeniach nagrobków, pomników, urządzeń znajdujących się na cmentarzu, należy powiadomić przede wszystkim organy ścigania zgodnie z k.p.k. oraz Administratora cmentarza.
 3. Zarządca Cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń.
 4. Nagrobki od zdarzeń wymienionych w pkt 1 można indywidualnie ubezpieczyć.
 5. Indywidualne ubezpieczenia grobu spoczywa na dysponencie grobu.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§24
 1. Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień czy sporów będą rozpatrywane indywidualnie przez administratora cmentarza lub jego pełnomocnika, w szczególnych przypadkach również na forum Rady Parafialnej w Krośnicy.
 2. Wszelkie decyzje i postanowienia Administratora cmentarza oraz niniejszy Regulamin są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa kanonicznego i cywilnego. Podstawowe normy prawne w zakresie tworzenia oraz administrowania cmentarzem zawarte są w następujących aktach prawnych:
  • Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.;
  • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych z późniejszymi zmianami;
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze;
  • Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych.
 3. Ewentualne skargi i wnioski należy kierować do Zarządcy Cmentarza, czyli ks. Proboszcza tej Parafii lub Rady Kościelnej.
 4. Wyciąg skrócony regulaminu publikuje się na tablicy cmentarnej, a pełny regulamin na stronie internetowej Parafii i jest do wglądu dla osób zainteresowanych w Kancelarii Parafialnej oraz w zakrystii kościoła w Krośnicy.

Uzgodniono z Radą Kościelną w Krośnicy
Ks. Proboszcz Parafii Kluszkowce